Belangrijk om te weten!

Belangrijk om te weten:
Wij hebben geen irritante advertenties.
Én bewaren geen persoonlijke gegevens.

Gebruiksvoorwaarden

Artikel 1. | Definities

In deze gebruiksvoorwaarden worden de volgende termen, al dan niet vervoegd in enkel- c.q. meervoud, in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bedingen in deze gebruiksvoorwaarden niet anders voortvloeit.

 1. Comphare: de gebruiker van deze gebruiksvoorwaarden, gevestigd aan Bredevoortsestraatweg 12, 7121BH te Aalten, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 09156165.
 2. Website: de website https://comphare.nl, alsook iedere andere website en ieder ander platform waarop Comphare zijn online product zoekmachine exploiteert en waarop naar de toepasselijkheid van deze gebruiksvoorwaarden wordt verwezen.
 3. Gebruiker: eenieder die de website bezoekt om productvergelijkingen te bekijken.
 4. Leveranciers: de derde partijen, aanbieders en leveranciers van de producten die op de website worden geopenbaard.

Artikel 2. | Algemene bepaling

 1. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk bezoek en gebruik van de website door de gebruiker. De tekst van deze gebruiksvoorwaarden wordt aan de gebruiker op de website beschikbaar gesteld op zodanige wijze dat deze kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
 2. Indien Comphare niet steeds strikte naleving van deze gebruiksvoorwaarden verlangt, betekent dit niet dat deze voorwaarden niet van toepassing zijn of dat Comphare het recht verliest om in toekomstige gevallen strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.
 3. Vernietiging of nietigheid van één of meer van de bepalingen uit deze gebruiksvoorwaarden, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet.

Artikel 3. | Over de website

 1. Comphare biedt de gebruiker middels de website kosteloos een online product zoekmachine waarmee de gebruiker het aanbod van producten van verschillende leveranciers kan vergelijken. Via de website kan de gebruiker doorlinken naar de website van leveranciers om eventueel een overeenkomst met leveranciers te sluiten dan wel met leveranciers in contact treden. Comphare is nimmer bij dergelijke overeenkomsten betrokken, zowel niet wat betreft de totstandkoming als de afwikkeling daarvan. Comphare openbaart op de website slechts het aanbod van producten van leveranciers, welk aanbod afkomstig is van externe bronnen waarop Comphare geen invloed kan uitoefenen. Voor de inhoud van het aanbod van leveranciers draagt Comphare dan ook geen enkele aansprakelijkheid. Druk- en zetfouten op de website worden voorbehouden.
 2. Voorts kan Comphare nimmer bij geschillen tussen leveranciers en de gebruiker worden betrokken. Comphare is nimmer aansprakelijk voor tekortkomingen van een leverancier in verband met de nakoming van tussen hem en de gebruiker onderling tot stand gekomen overeenkomsten. De gebruiker vrijwaart Comphare van al zijn aanspraken in verband met de stelling dat leveranciers tekortschieten in de nakoming van hun verbintenissen jegens de gebruiker.
 3. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden, is Comphare niet verantwoordelijk voor:
  • Het op enig moment werkelijk beschikbaar zijn van producten van leveranciers conform hun aanbod als geopenbaard op de website;
  • De kwaliteit van de door leveranciers aangeboden en eventueel aan de gebruiker geleverde producten;
  • De betrouwbaarheid van leveranciers.
 4. Comphare spant zich in het aanbod van producten juist en volledig op de website weer te geven. De gebruiker is echter te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de controle op onder meer de juistheid, rechtmatigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en volledigheid van het aanbod van leveranciers op de website. Comphare draagt geen enkele aansprakelijkheid voor schade door de gebruiker geleden omdat in een aanbod van een leverancier op de website informatie is vermeld die onjuist, onnauwkeurig, misleidend of onvolledig is.
 5. Het aanbod van producten van leveranciers kan mede gebaseerd zijn op gegevens die door de gebruiker op de website, dan wel website van de leverancier waarnaar wordt gelinkt, worden ingevoerd. Comphare is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen, van welke aard dan ook, van het invoeren door de gebruiker van onjuiste of onvolledige gegevens. De gebruiker vrijwaart Comphare van alle aanspraken van derden, waaronder met name leveranciers, in verband met de stelling dat de door de gebruiker verstrekte gegevens onjuist, onnauwkeurig of misleidend zijn.
 6. Comphare spant zich in steeds betrouwbare, nauwkeurige en zo volledig mogelijke productvergelijkingen op de website te openbaren. Comphare kan echter niet garanderen dat zich op enig moment een geschikter aanbod voor de gebruiker voordoet, of dat vergelijkingen volledig zijn. Verondersteld mag worden dat de gebruiker begrijpt dat niet het aanbod van alle mogelijke leveranciers van bepaalde producten op de website wordt weergegeven, maar dat dit slechts leveranciers betreft waarmee Comphare een contract heeft gesloten. De website biedt voor de gebruiker slechts een hulpmiddel bij het vinden van producten van leveranciers. De gebruiker is, met uitsluiting van Comphare, zelf verantwoordelijk voor zijn doen of nalaten naar aanleiding van de op de website geopenbaarde informatie, waaronder wat betreft zijn eventuele keuze voor een bepaalde leverancier.

Artikel 4. | Misbruik

Tot misbruik te kwalificeren gedrag is ten strengste verboden. Onder misbruik wordt, niet-limitatief bedoeld, verstaan, het ten aanzien van de website of servers van Comphare opzettelijk veroorzaken van storingen of defecten en het op enigerlei andere wijze inbreuk maken op de software of systemen van Comphare. Comphare aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan doordat de gebruiker in strijd heeft gehandeld met het bepaalde in deze gebruiksvoorwaarden. De gebruiker vrijwaart Comphare bovendien van alle aanspraken van derden ter zake, terwijl de gebruiker jegens Comphare aansprakelijk is voor schade die door hem is veroorzaakt als gevolg van het, middels de systemen van Comphare, verspreiden van virussen, wormen et cetera, evenals voor schade als gevolg van andere handelingen die de deugdelijke werking van de website beïnvloeden.

Artikel 5. | Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Elke aansprakelijkheid van Comphare in verband met het gebruik van de website is uitgesloten. In het bijzonder is Comphare niet aansprakelijk voor de gevallen als bedoeld in de volgende leden en het overige van deze gebruiksvoorwaarden, waaronder met name bedoeld het bepaalde in Artikel 3 waarin de aansprakelijkheid van Comphare nadrukkelijk is uitgesloten.
 2. Comphare is niet steeds in staat de identiteit van leveranciers met zekerheid vast te stellen. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de inachtneming van de hierbij vereiste zorgvuldigheid. Comphare aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid.
 3. Comphare stelt slechts een vergelijkingswebsite ter beschikking van de gebruiker en is op geen enkele wijze betrokken bij onderhandelingen, transacties en geschillen tussen leveranciers en de gebruiker onderling. Comphare is dan ook nimmer aansprakelijk voor eventuele schade in verband met deze onderhandelingen, transacties en eventuele geschillen. Bij geschillen tussen leveranciers en gebruikers onderling kan Comphare nimmer worden betrokken.
 4. Alle informatie in het aanbod van leveranciers wordt zo zorgvuldig mogelijk overgenomen van de opgaven van de leveranciers in combinatie met de bron die automatische gegevensverstrekking over het aanbod mogelijk maakt, doch worden zet-, spel- en typefouten voorbehouden. Elke aansprakelijkheid van Comphare ter zake is uitgesloten.
 5. Comphare spant zich in om de juiste werking en de bereikbaarheid van de website te optimaliseren. Echter kan Comphare niet garanderen dat de website onbeperkt beschikbaar is en dat alle voorzieningen van de website steeds probleemloos functioneren. Alle aansprakelijkheid van Comphare ter zake is uitgesloten.
 6. Comphare is bevoegd de website tijdelijk of blijvend buiten gebruik te stellen indien dit naar zijn oordeel wenselijk is ten aanzien van onderhoud, aanpassing of verbetering van de website of de servers van Comphare of derden, dan wel als gevolg van het beëindigen van de exploitatie van de website om welke reden dan ook. Alle aansprakelijkheid van Comphare in verband met de tijdelijke of blijvende ontoegankelijkheid van de website is uitgesloten.
 7. Comphare is nimmer aansprakelijk voor de inhoud van websites van leveranciers of overige derden waarnaar op de website wordt verwezen of die verwijzen naar de website van Comphare. Comphare heeft geen enkele zeggenschap over of invloed op de inhoud en het beleid van websites van derden.

Artikel 6. | Intellectuele eigendom

Alle databank-, auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom op de domeinnamen van Comphare, de website, waaronder mede begrepen de vormgeving, werking en beelden daarvan, behoren toe aan Comphare of zijn licentiegevers. Het is de gebruiker verboden de goederen waarop de intellectuele eigendomsrechten van Comphare of zijn licentiegevers rusten, te verveelvoudigen, te wijzigen of op enige wijze te reproduceren.

Artikel 7. | Slotbepalingen

 1. Op iedere rechtsverhouding tussen de gebruiker en Comphare is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Comphare is te allen tijde bevoegd deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Steeds van toepassing is de laatst door Comphare aangeboden versie van deze gebruiksvoorwaarden.